Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kolejna witryna sieci „Aktywny Gorzow – miejski portal aktywności”

DŁUGIE JEST ŻYCIE JEŚLI JEST PEŁNE TREŚCI

-łacińskie-

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. powstał w lutym 1993 r. Jego założycielami byli aktywni społecznicy Miasta skupieni wokół Marii Gwozdowskiej. Pierwszym prezesem został Bronisław Tokarczuk. W następnych latach funkcję tą pełniła Maria Gwozdowska. Trudny był początkowy okres działania. Trzeba było szukać siedziby, zdobywać środki finansowe i potrzebny sprzęt. Powoli, ale skutecznie tworzono i wdrażano program działania, który przewidywał organizowanie audytoryjnych wykładów akademickich i powoływanie sekcji przedmiotowych. Duże zasługi w procesie tworzenia i rozwoju Uniwersytetu miał Alfred Kielak (zm. w 2009 r.).

Pierwsze biuro UTW mieściło się w Towarzystwie Historycznym przy ul. Sikorskiego. Wykłady i zajęcia odbywały się w różnych salach miasta. Po kilku miesiącach działania Stowarzyszenia otrzymało siedzibę przy ul. Jagiełły w podwórzu, którą słuchacze wyremontowali i wyposażyli własnymi siłami (stoły, krzesła, tablice itp.).

Od 1998 r. mamy własną siedzibę przy ul. Jagiełły 15. W 1999 r. wybrano na prezesa UTW – Edwarda Korbana, który pełnił tę funkcję do 30 czerwca 2014 roku, obecnie sprawują ją Czesław Ganda. Z inicjatywy nowego prezesa w roku 2000 rozpoczęto remont kapitalny i modernizację przez UTW wszystkich pomieszczeń. Wyremontowano kolejno sale wykładowe, piwnice, w których uruchomiono pomieszczenia klubowe i galerię dla sekcji plastyki oraz miejsce organizacji wystaw. Całość tych kosztowych prac zakończono w 2004 r. Skutecznie zrealizowane zadanie poprawiło w sposób zdecydowany funkcjonowanie Stowarzyszenia. Uniwersytet posiada: trzy sale wykładowe, funkcjonalne pomieszczenia klubowe i pracownię do zajęć z plastyki oraz galerię wystawienniczą. Całość uzupełnia ogród radości utworzony na dawnym gruzowisku, które przylegało do budynku. Bardzo dużej bezinteresownej pomocy udzieliły nam przy remoncie gorzowskie zakłady.

Dziękujemy takim firmą jak: GOBEX, MESTIL, EFEKT, MaxGaz i Fundacja COOPERALNA NETHERLANS FUNDATION LEIDEN z Holandii. Całość prac przekroczyła sumę 150 tys. zł. Jest to bardzo duży wkład zakładów, fundacji i spółek. Ważnym wydarzeniem w działalności UTW jest fakt, że w kwietniu 2004 otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Przez 19 lat naszej działalności konsekwentnie tworzymy możliwość uczestnictwa osób starszych w:

 • procesie ciągłego kształcenia w różnych dziedzinach wiedzy;
 • rozwoju osobowości;
 • realizacji zainteresowań i marzeń;
 • utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i wzmacnianiu sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej;
 • czynnym udziale w tworzeniu i odbiorze wartości życia kulturalnego;
 • aktywnym włączaniu się w ważne działania społeczne i obywatelskie Regionu i Miasta.

Działamy w Gorzowie, Strzelcach Kraj. i Kostrzynie nad Odrą. Obecnie w samym Gorzowie jest nas prawie 600 osób.

Zapraszamy do współpracy i wzbogacenia naszego dorobku wszystkich młodych duchem, którzy zakończyli pracę zawodową i szukają sposobu na nowe aktywne życie. Przyjmujemy do naszego grona wszystkich tych którzy chcą żyć godnie, pragną utrwalić posiadaną wiedzę i zdobywać nową. Nie ma u nas kryterium wieku, wykształcenia czy też statusu materialnego. Uczestniczymy w poznawaniu tajników wiedzy, ale bez stresu egzaminacyjnego. Pracujemy nad sobą i dla siebie. Doskonale rozumiemy, że życie ludzkie jest ciągłym rozwojem, poznawaniem nowości i zdobywaniem różnych wartości. Wiedza i rodząca się z jej zdobywania mądrość to wielka wartość każdego człowieka.

W naszej działalności edukacyjnej i kulturalnej wykorzystujemy różne formy pracy dydaktycznej. W każdym miesiącu organizujemy otwarte dla wszystkich mieszkańców wykłady akademickie w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Jest to nasz ważny wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Ważnym elementem naszego programu dydaktycznego są organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi i partnerami zagranicznymi konferencje i seminaria popularno ś naukowe. Organizujemy corocznie dla naszych słuchaczy ciekawe wyjazdy studyjne oraz wycieczki do ciekawych zakątków naszej Polski i świata.

Mamy liczący się dorobek we współpracy zagranicznej. Od początku naszego istnienia ściśle współdziałamy z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

Cieszą nas zdobywane przez naszych słuchaczy laury i wyróżnienia na regionalnych oraz krajowych przeglądach i konkursach w różnych dziedzinach twórczości artystycznej. Tworzą one nasz bogaty dorobek kulturalny. Dużym wysiłkiem finansowym zorganizowaliśmy własną galerię wystawienniczą, w której odbywają się wystawy i wernisaże dzieł naszych plastyków i znanych twórców Gorzowa i Regionu.

NASZE CELE:

Podstawowe cele działania Gorzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są od początku jego istnienia podobne. Każdy rok przynosi nowe doświadczenia i pogłębia oraz rozszerza nasze zamierzenia.

Nasze cele to:

 1. Rozbudowa postaw twórczych i nowych zainteresowań.
 2. Potrzeba wiedzy, piękna i twórczości.
 3. Ugruntowanie osiągniętej wiedzy poprzez systematyczne jej wzbogacanie.
 4. Realizacja osobistych zainteresowań.
 5. Czynna praca w ramach działalności sekcji w UTW.
 6. Troska o utrzymanie sprawności psychicznej i fizycznej.
 7. Organizowanie konferencji, seminarium i warsztatów.
 8. Czynny udział w życiu kulturalnym, samorządowym oraz społecznym uniwersytetu i środowiska naszego życia.
 9. Programowa współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznymi miasta i regionu.
 10. Rozbudowa i umocnienie w praktycznym działaniu własnego wolontariatu.
 11. Przekazywanie społeczeństwu w miejscu zamieszkania osobistych, dobrych doświadczeń życiowych.
 12. Konkretne działania na rzecz ludzi starszych, mniej sprawnych i marginalizowanych.
 13. Włączenie społeczności uniwersyteckiej w aktywną działalność obywatelską naszego środowiska.

Zarząd UTW pracuje w składzie:
1. Czesław Ganda – Prezes
2. Zbigniew Radzioch- Wiceprezes
3. Jerzy Szymankiewicz – Skarbnik

4. Edward Korban-Prezes Honorowy

5. Halina Urban- Sekretarz:

6. Joanna Wojciechowicz- Członek Zarządu;

7. Waleria Waskunowiczl- Członek Zarządu;

8. Jarosław Kręgielski – Członek Zarządu.

 

Skład Komisji Rewizyjnej UTW:
1.Heluszka Teresa – przewodnicząca

2. Ryszarda Łąka- zastępca.

3. Janina Butrym – członek.

Samorząd słuchaczy
1. Roman Kasperski – przewodniczący
2. Józef Wilkus – zastępca przewodniczącej
3. Zofia Matyasz – sekretarz
4 Janina Dolna- skarbnik
5. Teresa Filipczuk- członek
6 .Regina Ławrynowicz- członek
7. Czesław Zdebiak- członek

Rada programowa:
1.Prof. dr hab. Lucjan Agapow
2.Prof. dr hab. Marek Szczerbiński
3.dr Paweł Leszczyński
4.dr Wojciech A. Sysło
5.Kanclerz Monika Wilk
6. Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rossa
7.Historyk sztuki Władysław Chrostowski

Patronat naukowy:
W ramach podpisanych porozumień, umów programowych i patronackich, pieczę naukową nad UTW sprawują:
- Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

-Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.